Návštěvní řád

Národní památkový ústav,  územní památková správa v Českých Budějovicích NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD zámek KOZEL (dále jen „objekt“)

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST OBJEKTU

1.  Objekt se podle přístupnosti dělí na tři části:

a) Části objektu veřejnosti nepřístupné (označeny vnitřním informačním systémem)

b) Část objektu volně přístupná : park, který je veřejnosti otevřen

od  1. ledna do 31. prosince příslušného roku denně - od 1.dubna do 31.října od 8:00 do 19:00 hodin a od 1.listopadu do 31.března od 8:00 do 17:00 hodin

c) Části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného (návštěvní okruhy), které se dělí na Návštěvní okruhy přístupné bez průvodce a Návštěvní okruhy přístupné pouze s průvodcem.

2.  Návštěvní okruhy objektu jsou veřejnosti přístupny takto:

      Základní návštěvní okruh „ZÁMEK“                     

               duben a říjen                        10:00 – 16:00     so, ne, sv

               květen, červen, září             10:00 – 16:00     úterý až neděle

               červenec a srpen                 10:00 – 17:00     úterý až neděle

                               Délka prohlídky: cca 45 minut.

                               Maximální počet osob v prohlídce : 20

      Návštěvní okruh bez průvodce  „JÍZDÁRNA“      

               duben a říjen                        10:00 – 16:00     so, ne, sv

               květen, červen, září             10:00 – 16:00     úterý až neděle

               červenec a srpen                 10:00 – 17:00     úterý až neděle

                                Délka prohlídky: cca 60 minut.

                                Maximální počet osob v prohlídce : 45

 

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

1. Pokladna objektu v návštěvní dny otevírá v 9:45.

2. Čas první prohlídky a interval mezi jednotlivými prohlídkami návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem, určuje správa památkového objektu. Kapacita návštěvnických okruhů i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.

3. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu.

4. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky se ruší.

Článek 3 - VSTUPNÉ

1. Za prohlídku návštěvnických okruhů se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno Cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Českých Budějovicích. Cenový výměr je k nahlédnutí u pokladny a v kanceláři správy památkového objektu. Vstupem do areálu objektu, popřípadě zakoupením vstupenky, se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců správy památkového objektu.

2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku), u návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence zřetelně  vyznačen čas prohlídky, pro který je vstupenka platná.

3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.

4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.

5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

6. Výše vstupného a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje platný Cenový výměr.

Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

1. Kdokoli, mimo zaměstnanců objektu v pracovní době, kdo se v návštěvní době nachází v objektu, je z hlediska tohoto Návštěvního řádu považován za Návštěvníka a je povinen řídit se tímto Návštěvním řádem.

2. Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří za chování dětí a dodržování Návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají. 

3. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům, se řídí obecně závaznými předpisy.

4. V objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.

5. V areálu je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty mimo vyhrazené prostory.

6. Při jakémkoli úrazu se může návštěvník obrátit o pomoc na zaměstnance objektu.

Článek 5 - OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

1. Návštěvníci jsou v objektu povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek, jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory areálu monitorovány kamerovým systémem.

3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, či požití omamných látek, je přístup do areálu památkového objektu zakázán.

4. V celém objektu je zakázáno kouření a zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců památkového objektu.

5. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno v objektu nosit a používat jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně včetně jakýchkoli jejich replik.

6. Do instalovaných interiérů objektů je zakázán přístup s příliš objemnými zavazadly, taškami, deštníky a zvířaty. 

7. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.

8. V okamžiku zjištění ztráty, či poškození umělecko – historických předmětů během prohlídky, jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR).

9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park i jiný majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:

a) dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;

b) opouštět vymezené trasy a komunikace, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny;

c) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;

d) jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.;

e) vhazovat cokoli do kašen, studní a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu objektu, zahradách, oborách, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, či aktivity a jinak narušovat klid a pořádek;

f) jezdit  v areálu objektu jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky). Jízdní kola lze v objektu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech. Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je v objektu povolen pouze po komunikacích ve volně přístupných částech areálu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky; do interiérových expozic je zákaz vjezdu i dětských kočárků a odrážedel.

g) parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory veřejných parkovišť;

h) krmit nebo jakkoliv rušit či obtěžovat zvířata chovaná v zahradách a parcích;

i) umožnit v areálu volný pohyb psů a jiných zvířat. Do volně přístupných částí památkového objektu mohou psi a jiná zvířata pouze na vodítku.

10. V objektu je zakázáno dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení. Za případná zranění nebo škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu nepřebírá správa objektu žádnou odpovědnost.

11. V interiérech objektu, či v dalších vyznačených prostorách, je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace.

12.  V celém areálu památkového objektu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.

13. Je zakázáno jakékoli fotografie, video, či jinou dokumentaci pořízené v areálu památkového objektu použít ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice.     

14. Za porušení Návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu. Správa památkového objektu neodpovídá za úrazy a škody, které vznikly v důsledku nedodržování, či porušení Návštěvního řádu. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně platnými předpisy.

15. Výjimku z Návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit správa památkového objektu.

Článek 6 - ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

1. Přání, pochvaly, stížnosti, či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se písemně na Národní památkový ústav, územní památkovou správu v Českých Budějovicích, náměstí Přemysla Otakara II.  34, 370 21 České Budějovice.

2. Tento Návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 25. března 2016 a současně se ruší dosavadní řád,  platný od 1. dubna 2015.        

                                             

Správa památkového objektu:

Bc. Jan Polívka  

kastelán       

                                              

Národní památkový ústav,

územní památková správa v Českých Budějovicích

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

ředitel